ثبت نام کاربر در سامانه

نام مرکز رشد / پارک مورد نظر:

شما به عنوان چه نوع کاربری می خواهید ثبت نام نمایید؟

متقاضی حقیقی
اشخاص حقیقی که دارای ایده فناورانه و متقاضی پذیرش در مرکز رشد هستند.

متقاضی حقوقی
متقاضیان پذیرش در مرکز رشد که شرکت ثبت کرده یا یک گروه فناور هستند.


X